มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว

คณะกรรมการส่งเสริม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
ใใใใใใใเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นางสมาภรณ์ สว่างล้ำเลิศศรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับคณะกรรมการ 5 ส. และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร
มีนายนิติธร ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานสีเขียว ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งเสริมให้มีการรณรงค์การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม

ใใใใใใใใใวิทยากร จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ประกอบด้วย นางสุธีรา โกมลมาลัย นางสาวโรสนานี แวหะยี นางเครือมาส แก้วทอน นางพัชรี ธรรมกีรติ นางสาวปัทมา มูฮิตาปี นางสาวปัทมา หนูเนี่ยว นางสาวปรารถนา ข้อมงคลอุดม และนางสาวรัตนา ฮกคี

ใใใใใใใใใใทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในฐานะที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้มีการกำหนดแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังต่อไปนี้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดซื้อและจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ป้องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่น ๆ จากทุกกิจกรรมในการทำงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากทุกกิจกรรม ในการดำเนินงานภายในสำนักงานมุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และรองรับการขับเคลื่อนโครงการ Green and Clean Campus ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายในและเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน จัดการและรณรงค์เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีการเก็บข้อมูลทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ ต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์ความสำเร็จ หรือแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ได้ลดปริมาณขยะจากแก้วน้ำพลาสติกภายในวิทยาเขตได้เฉลี่ย 1,500 ชิ้น/วัน นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 คิดเป็นจำนวนกว่า 8 แสนชิ้น คิดเป็นร้อยละ 98

สิ่งที่ได้ จากโครงการสำนักงานสีเขียว
ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ดีต่อสุขภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดประหยัด
พลังงาน (หลอดแอลอีดี) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 8 ปี และมีการรณรงค์ ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน เปิดไฟ
เท่าที่จำเป็น นำรถไฟฟ้ามาให้บริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
งดการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจาก
ที่ประสบความสำเร็จในการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและนักศึกษา บุคลากรให้ความร่วมมือ ลดใช้พลาสติก โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ปิ่นโตบรรจุอาหาร รวมทั้งใช้
้กระบอกน้ำแทนแก้วพลาสติก ช่วยลดปริมาณของขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก และการใช้น้ำเสียจากหอพักนักศึกษามาผลิตเป็นแก๊ส
ชีวภาพสำหรับการประกอบอาหารของร้านค้าในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น

กองแผนงาน
สำนักงานประกันคุณภาพ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
กองกลาง
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
กองทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กองคลัง
ศูนย์บริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา
หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองอาคารสถานที่
สถานีวิทยุ ม.อ.
กองกิจการนักศึกษา
สำนักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยตรวจสอบภายใน