กองแผนงาน
สำนักงานประกันคุณภาพ
กองการเจ้าหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
กองกลาง
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
กองทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กองคลัง
ศูนย์บริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา
หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองอาคารสถานที่
สถานีวิทยุ ม.อ.
กองกิจการนักศึกษา
สำนักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยตรวจสอบภายใน