รายงานการประชุม 5 ส.
  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
        ตัวอย่างสันแฟ้ม
  ตัวอย่างสันแฟ้มเล็ก
  ตัวอย่างสันแฟ้มใหญ่
  กองบริการการศึกษา
  กองแผนงาน
  กองคลัง
  กองอาคารสถานที่
  กองกิจการนักศึกษา
  สำนักงานประกันคุณภาพ
  กองทะเบียนและประมวลผล
  หน่วยตรวจสอบภายใน