ภาพกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1/2562 เดือนธันวาคม 2561
ก่อนทำ 5 ส.
หลังทำ 5 ส.